Eva Černá Curriculum Vitae Portfolio

Architektonický návrh domova pro seniory v Opavě

Spoluautoři:
Ing. arch. Milan Velitš
Ing.arch. Karol Lakatoš

Hlavní myšlenkou urbanistické formy zástavby proluky bylo vytvořit dvůr se zahradou, plně propojenou s ulicí Hálkova, ve snaze neuzavřít komunitu seniorů od okolního světa. Dostatečné propojení těchto prostor, se vzájemnými příznivými průhledy, považujeme v daném zadání za základní atributy hodnotného bydlení. Staří lidé by neměli být "odříznuti" od společnosti a bydlet "za zdí", už jen proto, že jejich vlastní plnohodnotné soužití ve společnosti má přirozenou tradici a bylo vždy oboustranně přínosné.

Z ideového hlediska chápeme dvůr se zahradou "jako další místnost domu, jako fenomén znovuobjevování sociologického vnějšího prostoru, kde spolu lidé komunikují." (interpretace textu L. I. Kahna: "Ticho a světlo"). Právě po vzoru L. I. Kahna říkáme: Dům zde "chce být" vymezením dvoru se zahradou. Jeho zahrada "chce být" součástí ulice.

Architektonická studie mateřské školy Klíčov

Studie vznikla jako pokračování urbanistické koncepce zastavění klíčovského svahu ve snaze doplnit potřebnou funkci v území a zároveň revitalizovat přilehlý park.

Návrh zahrnuje 4 dvoupodlažní dřevěné solitéry: tři (objekt A, B, C) slouží jako jednotlivá oddělení pro děti (barevně odlišeny podle věkových kategorií), ve čtvrté (objekt D) se nachází hospodářské zázemí a kuchyně. Tyto drobné objekty jsou umístěny v parku na stávající travnaté plochy mezi stromy a vzájemně propojeny pochozím dřevěným roštem.

Jednotlivé pavilony jsou umístěny v parku s ohledem na vzrostlou zeleň. Rozházená kompozice rozvíjí námět dětské stavebnice a zároveň umožňuje minimální kácení vzrostlé zeleně se zachováním hodnotného prostředí parku. Zvolená forma se tak stromům elegantně vyhýbá. Odlišné barevné pojednání pavilonů je navrženo jako orientační systém pro jednotlivé věkové kategorie dětí. Zároveň umožňuje každému dítěti identifikovat se s jeho pavilonem (domečkem). Optické propojení vnitřních prostorů s venkovní zelení parku je docíleno pomocí velkoryse prosklených ploch denních místností směrem na jih. Dominantním geometrickým útvarem ve hmotách a fasádách je čtverec (kostka) – základní stavební prvek dětské stavebnice.

Architektonická studie mateřské školy Pod Krocínkou

Areál navrhované mateřské školy je situován na kde se v současné době nacházejí garáže. Území je vymezeno na východě jírovcovou alejí, na severu svahem s hranicí územního systému ekologické stability a ze zbývajících dvou stran ulicí Pod Krocínkou. Pozemek se nachází v mírném svahu klesajícím od severovýchodu k jihozápadu směrem k železniční trati a k ulici Ke Klíčovu.

Objekt školy je řešen jako jednoduchá dvoupodlažní stavba. Přehledné tvarosloví hmot odpovídá jednoznačnému racionálnímu řešení dispozic - denní místnosti s velkými okny orientované k jihovýchodu zaručují dostatečné oslunění a současně navozují optické a pocitové spojení s venkovním prostorem. Na severozápadní straně objektů se nacházejí vstupy, šatny, umývárny a schodiště.

Díky odlišnému barevnému pojednání vstupních prostor (použití základních barev – červené, žluté a zelené, které děti předškolního věku upřednostňují) se mohou děti se svým oddělením lépe identifikovat. Zároveň se setkávají pouze s přírodním stavebním materiálem (dřevo). Interiér jednotlivých oddělení reflektuje exteriér. Stěny jsou provedeny z horizontálních dřevěných palubkových obkladů, barevným venkovním stěnám odpovídá obdobně barevný stěnový akustický obklad s povrchem s vysokou mechanickou odolností.

Novostavba rodinného domu v Poděbradech

Spoluautor: Ing.arch. Milan Velitš

Dům je umístněn k severozápadní straně řešené parcely, východní a jižní strana tak tvoří zahradu. Hlavní výhledy ze všech obytných místností jsou orientovány právě k jižní části zahrady. Jižní fasáda je zároveň vstupní a hlavní fasádou. Její reprezentativní charakter zosobňují čtyři sloupy v celé délce fasády a výškou sahající k římse. Nejvýraznějším výtvarným prvkem je zde vertikální propojení obou obytných podlaží v jeden otvor. Sloupy nesou prosklenou pergolu (drátosklo na ocel., nebo beton. prvcích) která zastřešuje průběžnou terasu o hloubce 3 m, která vytvoří obytným místnostem pevný slunolam a zajistí jejich částečnou intimitu. Kladí pergoly, u styku s obvodovou stěnou, plynule navazuje na sedlovou střechu. Sloupy rozdělují fasádu na třetiny, co odpovídá základnímu členění dispozice. V přízemí jsou dvě třetiny propojeny v jeden obytný - denní prostor